هزینه حمل بار از تهران به شهرستان (200 شهرستان کشور)

در جدول زیر هزینه حمل بار و اثاثیه از تهران به مقصد 200 شهرستان ایران آمده است. برای وانت نیسان، کامیونت روبار و کامیونت روبسته به صورت تفکیک آمده است. اگر سوالی در زمینه هزینه حمل بار و اثاثیه به شهرستان دارید اینجا کلیک کنید.

 

 جدول هزینه نیسان بار از تهران به شهرستان – به ترتیب الفبا

قیمت خاور را در جدول دوم مشاهده کنید

موضوعشهرکرایه نیسان
کرایه نیسان از تهران بهابرکـوه430 هزارتومان
کرایه نیسان از تهران بهابهــر250
کرایه نیسان از تهران بهاراک250
کرایه نیسان از تهران بهاردبيـل400
کرایه نیسان از تهران بهاردستان260
کرایه نیسان از تهران بهاردکان340
کرایه نیسان از تهران بهاروميه400
کرایه نیسان از تهران بهاستهبـان500
کرایه نیسان از تهران بهاسد آبـاد310
کرایه نیسان از تهران بهاسفراين430
کرایه نیسان از تهران بهاسلام آباد370
کرایه نیسان از تهران بهاشتهــارد170
کرایه نیسان از تهران بهاصفهـان240
کرایه نیسان از تهران بهالموت270
کرایه نیسان از تهران بهاليگودرز300
کرایه نیسان از تهران بهانديمشک470
کرایه نیسان از تهران بهاهـــر400
کرایه نیسان از تهران بهاهواز500
کرایه نیسان از تهران بهايذه450
کرایه نیسان از تهران بهايرانشهر720
کرایه نیسان از تهران بهايــلام420
کرایه نیسان از تهران بهآبــاده390
کرایه نیسان از تهران بهآبدانان450
کرایه نیسان از تهران بهآبيک190
کرایه نیسان از تهران بهآستــارا370
کرایه نیسان از تهران بهآشخانه400
کرایه نیسان از تهران بهآمــل240
کرایه نیسان از تهران بهآوج270
کرایه نیسان از تهران بهبافـق400
کرایه نیسان از تهران بهبـــانه450
کرایه نیسان از تهران بهبجنورد400
کرایه نیسان از تهران بهبرازجان550
کرایه نیسان از تهران بهبروجرد320
کرایه نیسان از تهران بهبروجن300
کرایه نیسان از تهران بهبـــم550
کرایه نیسان از تهران بهبنــاب400
کرایه نیسان از تهران بهبندر امام550
کرایه نیسان از تهران بهبندر ترکمن300
کرایه نیسان از تهران بهبندر چارک600
کرایه نیسان از تهران بهبندر دير650
کرایه نیسان از تهران بهبندر لنگه690
کرایه نیسان از تهران بهبندرانــزلي280
کرایه نیسان از تهران بهبندرديلم650
کرایه نیسان از تهران بهبندرعباس690
کرایه نیسان از تهران بهبندرکنگان650
کرایه نیسان از تهران بهبوشهر600
کرایه نیسان از تهران بهبوکان450
کرایه نیسان از تهران بهبوين زهرا190
کرایه نیسان از تهران بهبهـــار270
کرایه نیسان از تهران بهبهبهان600
کرایه نیسان از تهران بهبهشهـر270
کرایه نیسان از تهران بهبيجــار400
کرایه نیسان از تهران بهبيرجند600
کرایه نیسان از تهران بهبيله سوار500
کرایه نیسان از تهران بهپارس آباد530
کرایه نیسان از تهران بهپـــاوه500
کرایه نیسان از تهران بهپلدختر450
کرایه نیسان از تهران بهپيرانشهر500
کرایه نیسان از تهران بهتاکستان220
کرایه نیسان از تهران بهتايبــاد550
کرایه نیسان از تهران بهتبـريز330
کرایه نیسان از تهران بهتربت جام500
کرایه نیسان از تهران بهتربت حيدريه480
کرایه نیسان از تهران بهتفرش240
کرایه نیسان از تهران بهتکــاب420
کرایه نیسان از تهران بهتنکابن290
کرایه نیسان از تهران بهتويسرکان320
کرایه نیسان از تهران بهجاجرم400
کرایه نیسان از تهران بهجاسـک750
کرایه نیسان از تهران بهجلفــا400
کرایه نیسان از تهران بهجوانــرود370
کرایه نیسان از تهران بهجهـــرم500
کرایه نیسان از تهران بهجيـرفت650
کرایه نیسان از تهران بهچابهار970
کرایه نیسان از تهران بهچالوس270
کرایه نیسان از تهران بهحاجي آباد650
کرایه نیسان از تهران بهخــاش900
کرایه نیسان از تهران بهخدابنده280
کرایه نیسان از تهران بهخرم آباد330
کرایه نیسان از تهران بهخرمدره270
کرایه نیسان از تهران بهخرمشهر550
کرایه نیسان از تهران بهخلخــال400
کرایه نیسان از تهران بهخميــن250
کرایه نیسان از تهران بهخــواف550
کرایه نیسان از تهران بهخوانسار260
کرایه نیسان از تهران بهخـــور390
کرایه نیسان از تهران بهخورموج550
کرایه نیسان از تهران بهخـوي400
کرایه نیسان از تهران بهداراب500
کرایه نیسان از تهران بهدامغان280
کرایه نیسان از تهران بهدرگـز500
کرایه نیسان از تهران بهدره شهر400
کرایه نیسان از تهران بهدستجـرد230
کرایه نیسان از تهران بهدليجان230
کرایه نیسان از تهران بهدورود300
کرایه نیسان از تهران بهدهدشت500
کرایه نیسان از تهران بهدهلران500
کرایه نیسان از تهران بهرامسـر290
کرایه نیسان از تهران بهرامهرمز540
کرایه نیسان از تهران بهراور540
کرایه نیسان از تهران بهرشت270
کرایه نیسان از تهران بهرضوان شهر320
کرایه نیسان از تهران بهرفسنجان500
کرایه نیسان از تهران بهرودبـار270
کرایه نیسان از تهران بهزابــل920
کرایه نیسان از تهران بهزاهدان770
کرایه نیسان از تهران بهزنجـان270
کرایه نیسان از تهران بهزيراب250
کرایه نیسان از تهران بهساري260
کرایه نیسان از تهران بهسـاوه180
کرایه نیسان از تهران بهسبــزوار350
کرایه نیسان از تهران بهسد کـرج190
کرایه نیسان از تهران بهسـراب400
کرایه نیسان از تهران بهسـرابله420
کرایه نیسان از تهران بهسراوان920
کرایه نیسان از تهران بهسـرخس490
کرایه نیسان از تهران بهسردشت500
کرایه نیسان از تهران بهسرعين400
کرایه نیسان از تهران بهسلطانيه270
کرایه نیسان از تهران بهسلفچگان230
کرایه نیسان از تهران بهسلماس400
کرایه نیسان از تهران بهسمنان270
کرایه نیسان از تهران بهسميـرم340
کرایه نیسان از تهران بهسنقــر290
کرایه نیسان از تهران بهسنندج350
کرایه نیسان از تهران بهسوسنگرد600
کرایه نیسان از تهران بهسيرجــان540
کرایه نیسان از تهران بهشــازند270
کرایه نیسان از تهران بهشاهرود310
کرایه نیسان از تهران بهشهر بابک500
کرایه نیسان از تهران بهشهر کرد330
کرایه نیسان از تهران بهشهرضا290
کرایه نیسان از تهران بهشيـراز410
کرایه نیسان از تهران بهشيروان400
کرایه نیسان از تهران بهصومسـرا280
کرایه نیسان از تهران بهطـارم290
کرایه نیسان از تهران بهطالـش310
کرایه نیسان از تهران بهطالقــان230
کرایه نیسان از تهران بهطبـس550
کرایه نیسان از تهران بهعسلويه680
کرایه نیسان از تهران بهعقـدا390
کرایه نیسان از تهران بهعلي آباد300
کرایه نیسان از تهران بهفريمـان450
کرایه نیسان از تهران بهفيروزآباد430
کرایه نیسان از تهران بهقايــن500
کرایه نیسان از تهران بهقائم شهر250
کرایه نیسان از تهران بهقــروه330
کرایه نیسان از تهران بهقزوين200
کرایه نیسان از تهران بهقشم800
کرایه نیسان از تهران بهقصرشيرين400
کرایه نیسان از تهران بهقـــم200
کرایه نیسان از تهران بهقوچــان410
کرایه نیسان از تهران بهکازرون430
کرایه نیسان از تهران بهکاشــان230
کرایه نیسان از تهران بهکاشمـر480
کرایه نیسان از تهران بهکامياران370
کرایه نیسان از تهران بهکــرج120
کرایه نیسان از تهران بهکرمان500
کرایه نیسان از تهران بهکرمانشاه340
کرایه نیسان از تهران بهکلالــه320
کرایه نیسان از تهران بهکليبــر410
کرایه نیسان از تهران بهکنگـــاور330
کرایه نیسان از تهران بهکوهدشت350
کرایه نیسان از تهران بهکهـــک210
کرایه نیسان از تهران بهکيـــش810
کرایه نیسان از تهران بهگچساران500
کرایه نیسان از تهران بهگرگان280
کرایه نیسان از تهران بهگرمسار200
کرایه نیسان از تهران بهگـرمي420
کرایه نیسان از تهران بهگنـاباد550
کرایه نیسان از تهران بهگنبــد300
کرایه نیسان از تهران بهگيلانغرب450
کرایه نیسان از تهران بهلامـرد680
کرایه نیسان از تهران بهلردگـان390
کرایه نیسان از تهران بهلنگرود280
کرایه نیسان از تهران بهمـاکـو500
کرایه نیسان از تهران بهماهدشت150
کرایه نیسان از تهران بهماهنشان370
کرایه نیسان از تهران بهمحـلات250
کرایه نیسان از تهران بهمرنـد350
کرایه نیسان از تهران بهمريوان500
کرایه نیسان از تهران بهمسجدسليمان500
کرایه نیسان از تهران بهمشکين شهر430
کرایه نیسان از تهران بهمشهـد410
کرایه نیسان از تهران بهمعلمان300
کرایه نیسان از تهران بهملايــر280
کرایه نیسان از تهران بهمنظـريه200
کرایه نیسان از تهران بهمنوجـات690
کرایه نیسان از تهران بهموسيان500
کرایه نیسان از تهران بهمهـاباد450
کرایه نیسان از تهران بهمهـران500
کرایه نیسان از تهران بهميـانه300
کرایه نیسان از تهران بهميبـد350
کرایه نیسان از تهران بهميناب690
کرایه نیسان از تهران بهمينودشت300
کرایه نیسان از تهران بهنظر آباد180
کرایه نیسان از تهران بهنوبـران200
کرایه نیسان از تهران بهنور آباد330
کرایه نیسان از تهران بهنهــاوند280
کرایه نیسان از تهران بهنهبندان800
کرایه نیسان از تهران بهنيشابور400
کرایه نیسان از تهران بهنيک آباد290
کرایه نیسان از تهران بهنيکشهر770
کرایه نیسان از تهران بههـرات480
کرایه نیسان از تهران بههمـدان270
کرایه نیسان از تهران بهياسـوج400
کرایه نیسان از تهران بهيــزد350

 

      جدول هزینه حمل بار خاور از تهران به شهرستان 

موضوعشهرکامیونت روباز کامیونت روبسته
هزینه حمل بار از تهران بهمشهد550 هزارتومان600 هزارتومان
هزینه حمل بار از تهران بهاصفهان370450
هزینه حمل بار از تهران بهتبریز450525
هزینه حمل بار از تهران بهشیراز510595
هزینه حمل بار از تهران بهقم200250
هزینه حمل بار از تهران بهاهواز620690
هزینه حمل بار از تهران بهکرمان600670
هزینه حمل بار از تهران بهاراک350450
هزینه حمل بار از تهران بهاردبیل490550
هزینه حمل بار از تهران بهبجنورد580640
هزینه حمل بار از تهران بهگرگان400470
هزینه حمل بار از تهران بهیاسوج550645
هزینه حمل بار از تهران بهارومیه480550
هزینه حمل بار از تهران بهخرم اباد430500
هزینه حمل بار از تهران بهبوشهر750800
هزینه حمل بار از تهران بهسمنان350410
هزینه حمل بار از تهران بهرشت350450
هزینه حمل بار از تهران بهزنجان380450
هزینه حمل بار از تهران بهشهر کرد430500
هزینه حمل بار از تهران بهساری400460
هزینه حمل بار از تهران بهسنندج485550
هزینه حمل بار از تهران بهقزوین310360
هزینه حمل بار از تهران بههمدان425490
هزینه حمل بار از تهران بهایلام555605
هزینه حمل بار از تهران بهبندر عباس770820
هزینه حمل بار از تهران بهزاهدان850920
هزینه حمل بار از تهران بهیزد470530
هزینه حمل بار از تهران بهبیرجند800860
هزینه حمل بار از تهران بهساوه300400
هزینه حمل بار از تهران بهنوبران320420
هزینه حمل بار از تهران بهتفرش270370
هزینه حمل بار از تهران بهخمین370470
هزینه حمل بار از تهران بهمحلات370470
هزینه حمل بار از تهران بهشازند370470
هزینه حمل بار از تهران بهخلخال520570
هزینه حمل بار از تهران بهمشکین شهر570620
هزینه حمل بار از تهران بهبیله سوار630680
هزینه حمل بار از تهران بهگرمی580630
هزینه حمل بار از تهران بهپارس اباد670720
هزینه حمل بار از تهران بهسرعین490540
هزینه حمل بار از تهران بهجاجرم550610
هزینه حمل بار از تهران بهاشخانه540600
هزینه حمل بار از تهران بهشیروان550610
هزینه حمل بار از تهران بهدرگز650710
هزینه حمل بار از تهران بهاسفراین590660
هزینه حمل بار از تهران بهبندر ترکمن390460
هزینه حمل بار از تهران بهعلی اباد430500
هزینه حمل بار از تهران بهمینودشت470540
هزینه حمل بار از تهران بهگنبد490560
هزینه حمل بار از تهران بهکلاله510580
هزینه حمل بار از تهران بهکلوگاه450520
هزینه حمل بار از تهران بهگچساران680860
هزینه حمل بار از تهران بهدهدشت670850
هزینه حمل بار از تهران بهپیرانشهر500570
هزینه حمل بار از تهران بهتکاب500570
هزینه حمل بار از تهران بهمهاباد500570
هزینه حمل بار از تهران بهخوی510580
هزینه حمل بار از تهران بهماکو590660
هزینه حمل بار از تهران بهسلماس520590
هزینه حمل بار از تهران بهنقده520590
هزینه حمل بار از تهران بهبوکان530600
هزینه حمل بار از تهران بهمیانه410485
هزینه حمل بار از تهران بهاهر490565
هزینه حمل بار از تهران بهمرند500575
هزینه حمل بار از تهران بهجلفا550625
هزینه حمل بار از تهران بهبناب500575
هزینه حمل بار از تهران بهکلبیر500575
هزینه حمل بار از تهران بهسراب470545
هزینه حمل بار از تهران بهاذر شهر480555
هزینه حمل بار از تهران بهالیگودرز410480
هزینه حمل بار از تهران بهنور اباد430500
هزینه حمل بار از تهران بهبروجرد400470
هزینه حمل بار از تهران بهپلدختر470540
هزینه حمل بار از تهران بهکوهدشت530600
هزینه حمل بار از تهران بهدورود400470
هزینه حمل بار از تهران بهاندیمشک580650
هزینه حمل بار از تهران بهایذه600670
هزینه حمل بار از تهران بهرامهرمز630700
هزینه حمل بار از تهران بهخرمشهر700770
هزینه حمل بار از تهران بهبندر امام730800
هزینه حمل بار از تهران بهبهبهان650720
هزینه حمل بار از تهران بهسوسنگرد630700
هزینه حمل بار از تهران بهمسجد سلیمان630700
هزینه حمل بار از تهران بهرامشهر600670
هزینه حمل بار از تهران بههویزه620690
هزینه حمل بار از تهران بهکاشان350430
هزینه حمل بار از تهران بهاردستان360440
هزینه حمل بار از تهران بهشهر رضا400480
هزینه حمل بار از تهران بهسمیرم420500
هزینه حمل بار از تهران بهخور430510
هزینه حمل بار از تهران بهنیک ابد420500
هزینه حمل بار از تهران بهرفسنجان570640
هزینه حمل بار از تهران بهراور550620
هزینه حمل بار از تهران بهبم750820
هزینه حمل بار از تهران بهشهر بابک750820
هزینه حمل بار از تهران بهمنوجان800870
هزینه حمل بار از تهران بهجیرفت750820
هزینه حمل بار از تهران بهسیرجان750820
هزینه حمل بار از تهران بهقوچان600650
هزینه حمل بار از تهران بهسبزوار460510
هزینه حمل بار از تهران بهفریمان450500
هزینه حمل بار از تهران بهسرخس650700
هزینه حمل بار از تهران بهتربت حیدریه650700
هزینه حمل بار از تهران بهتربت جام650700
هزینه حمل بار از تهران بهنیشابور500550
هزینه حمل بار از تهران بهکاشمر650700
هزینه حمل بار از تهران بهبردسکن650700
هزینه حمل بار از تهران بهبندر دیلم800850
هزینه حمل بار از تهران بهبندر عسلویه700750
هزینه حمل بار از تهران بهبندر کنگان780830
هزینه حمل بار از تهران بهخور موج800850
هزینه حمل بار از تهران بهبرازجان700750
هزینه حمل بار از تهران بهبندر دیر780830
هزینه حمل بار از تهران بهشاهرود390450
هزینه حمل بار از تهران بهمعلمان370430
هزینه حمل بار از تهران بهگرمسار270330
هزینه حمل بار از تهران بهاباده490575
هزینه حمل بار از تهران بهکازرون570655
هزینه حمل بار از تهران بهلامرد600685
هزینه حمل بار از تهران بهاستهبان600685
هزینه حمل بار از تهران بهفیروز اباد620705
هزینه حمل بار از تهران بهداراب650735
هزینه حمل بار از تهران بهجهرم650735
هزینه حمل بار از تهران بهبوانات650735
هزینه حمل بار از تهران بهلنگرود360460
هزینه حمل بار از تهران بهانزلی360460
هزینه حمل بار از تهران بهرودبار300350
هزینه حمل بار از تهران بهطالش370460
هزینه حمل بار از تهران بهاستارا360460
هزینه حمل بار از تهران بهصومعه سرا360460
هزینه حمل بار از تهران بهتالش350450
هزینه حمل بار از تهران بهرضوانشهر370470
هزینه حمل بار از تهران بهابهر360430
هزینه حمل بار از تهران بهخدابنده350420
هزینه حمل بار از تهران بهطارم420490
هزینه حمل بار از تهران بهماهنشان440510
هزینه حمل بار از تهران بهقیدار410480
هزینه حمل بار از تهران بهخرمدره360430
هزینه حمل بار از تهران بهسلطانیه380450
هزینه حمل بار از تهران بهبروجن430530
هزینه حمل بار از تهران بهلردگان390490
هزینه حمل بار از تهران بهچلگرد410510
هزینه حمل بار از تهران بهمنظریه240290
هزینه حمل بار از تهران بهدستجرد310360
هزینه حمل بار از تهران بهسلفچگان320370
هزینه حمل بار از تهران بهدلیجان350400
هزینه حمل بار از تهران بهکهک310360
هزینه حمل بار از تهران بهرامسر440500
هزینه حمل بار از تهران بهچالوس410470
هزینه حمل بار از تهران بهامل380440
هزینه حمل بار از تهران بهقائمشهر400460
هزینه حمل بار از تهران بهبهشهر410470
هزینه حمل بار از تهران بهزیراب400420
هزینه حمل بار از تهران بهتنکابن420440
هزینه حمل بار از تهران بهعباس اباد410430
هزینه حمل بار از تهران بهقروه465530
هزینه حمل بار از تهران بهکامیار465530
هزینه حمل بار از تهران بهمریوان585650
هزینه حمل بار از تهران بهبانه565630
هزینه حمل بار از تهران بهبیجار485550
هزینه حمل بار از تهران بهدیواندره515580
هزینه حمل بار از تهران بهقروه465530
هزینه حمل بار از تهران بهکامیار465530
هزینه حمل بار از تهران بهمریوان585650
هزینه حمل بار از تهران بهبانه565630
هزینه حمل بار از تهران بهبیجار485550
هزینه حمل بار از تهران بهدیواندره515580
هزینه حمل بار از تهران بهابیک280330
هزینه حمل بار از تهران بهتاکستان330380
هزینه حمل بار از تهران بهبوئین زهرا350400
هزینه حمل بار از تهران بهآوج270320
هزینه حمل بار از تهران بهالموت350400
هزینه حمل بار از تهران بهقروه475540
هزینه حمل بار از تهران بهاسداباد475540
هزینه حمل بار از تهران بهملایر455520
هزینه حمل بار از تهران بهنهاوند450515
هزینه حمل بار از تهران بهتویسرکان450515
هزینه حمل بار از تهران بهسرابله585635
هزینه حمل بار از تهران بهمهران665715
هزینه حمل بار از تهران بهابدانه605655
هزینه حمل بار از تهران بهدره شهر585635
هزینه حمل بار از تهران بهموسیان665715
هزینه حمل بار از تهران بهدهلران685735
هزینه حمل بار از تهران بهحاجی اباد750800
هزینه حمل بار از تهران بهمیناب770820
هزینه حمل بار از تهران بهجاسک850900
هزینه حمل بار از تهران بهلنگه840890
هزینه حمل بار از تهران بهکیش920970
هزینه حمل بار از تهران بهقشم920970
هزینه حمل بار از تهران بهبندر چارک920970
هزینه حمل بار از تهران بهزابل860945
هزینه حمل بار از تهران بهایرانشهر860950
هزینه حمل بار از تهران بهنیکشهر850975
هزینه حمل بار از تهران بهچابهار900950
هزینه حمل بار از تهران بهسراوان900950
هزینه حمل بار از تهران بهخاش950950
هزینه حمل بار از تهران بهاردکان440500
هزینه حمل بار از تهران بهبافق470530
هزینه حمل بار از تهران بهعقدا460520
هزینه حمل بار از تهران بهچادر ملو620680
هزینه حمل بار از تهران بهمیبد460520
هزینه حمل بار از تهران بهابرکوه520580
هزینه حمل بار از تهران بهگناباد690750
هزینه حمل بار از تهران بهقائن680740
هزینه حمل بار از تهران بهطبس800860
هزینه حمل بار از تهران بهنهبندان800860
هزینه حمل بار از تهران بهفردوس750810
هزینه حمل بار از تهران بهکاشان350430
هزینه حمل بار از تهران بهاردستان360440
هزینه حمل بار از تهران بهشهر رضا400480
هزینه حمل بار از تهران بهسمیرم420500
هزینه حمل بار از تهران بهخور430510
هزینه حمل بار از تهران بهنیک ابد420500

 

چرا باربری‌ها نرخ کرایه حمل بار را افزایش می‌دهند؟ نرخ باربری وابسته به قانون عرضه و تفاضا است یعنی بار کاهش ناوگان در دسترس قیمت حمل بار افزایش پیدا می‌کند و با زیاد شدن تعداد خودروهای باربری قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. پس باربری‌ها در افزایش نرخ کرایه دخیل نیستند و هر اتفاقی و عاملی که باعث شود تعداد ماشین در دسترس کم شود اتوماتیک به قیمت کل باربری را افزایش خواهد داد. ولی باربر‌ی‌ها به عنوان واسط بین مشتریان و رانندگان حمل بار جاده‌ی همیشه به دنبال راضی کردن مشتری و قبول کردن بار توسط رانندگان هستند تا بدین وسیله درآمد خود را افزایش دهند. هر سفارشی که توسط مشتری قبول می‌شود به منزله افزایش درآمد باربری‌هاست به همین دلیل هیچ باربری تلاش نمی‌کند قیمت‌ها را به نحوی افزایش دهد که تعداد سفارش‌ها کاهش پیدا کند.

عوامل موثر روی قیمت حمل بار از تهران به شهرستان:

روز هفته

شرایط آب و هوایی

فاصله مکانی به کیلومتر

نوع بار

نوع وسیله‌ی حمل بار

روزهای خاص و تعطیلات: مثلاً در روزهای عید، تعطیلات مذهبی و تعطیلات باستانی. در این اوقات به علت بالا رفتن ترافیک در جاده‌های خاص مثل مسیرهای شمالی نرخ حمل بار افزایش پیدا می‌کند.

شرایط فیزیکی جاده: در بعضی مسیرها به علت شیب جاده یا صعب العبور بودن وکوهستانی بودن کار حمل بار دشوار شده و زمان آن افزایش یافته و توقف خودرو بیش از حد معمول می‌شود.

 

هزینه حمل بار از تهران به شهرستان (200 شهرستان کشور)
5 (100%) 1 vote

3 دیدگاه ها

  1. barast.com ناشناس گفت:

    حمل اثاثیه از تهران به اطراف شهرستان نور نیسان

  2. barast.com ناشناس گفت:

    سلام
    بفرمایید آیا هزینه ی درج شده در جدول مربوط به دریافت بار در تهران از درب منزل است یا در محل باربری؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان‌ حمل بار شهرستان