لیست شرکت حمل نقل شهر اصفهان – نام 100 باربری شهر اصفهان

لیست شرکت حمل نقل شهر اصفهان – باربری های شهر اصفهان

نام شرکت / مؤسسه تلفن ثابتآدرس شرکت
آذر ماشین۶ – ۳۳۸۶۳۵۳۵شاهپور جدید – پایانه امیرکبیر
آبادان۲۰-۳۳۸۷۷۱۱۹شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
آریا سپاهان۲- ۳۳۸۶۳۳۳۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
آزاد مهر۸ – ۳۳۸۶۸۳۴۷شاهپور جدید – پایانه امیر کبیر
آزادگان سپاه۳۳۸۶۲۹۰۲-۳شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
آشنا بار۱- ۳۳۸۶۰۰۷۰شاهپور جدید -خیابان امیرکبیر
آهن بار۳۳۸۶۲۷۲۰, ۳۳۸۷۲۷۲۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
اتحاد شهرضا۵ – ۳۳۸۷۲۴۲۴شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
احرار اصفهان۳۳۸۷۵۴۳۳-۵شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
اصفهان۴- ۳۳۸۶۸۶۵۳شاهپور جدید -خ امیرکبیر
اصفهان چم۳۳۸۶۲۱۴۰-۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
اصفهان گردونه۶۵ و ۳۸۶۶۳۶۲شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
اقتصاد۸ – ۳۳۸۶۴۵۶۷شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
البرز نو33865891شاهپور جدید – خیابان امیرکبیر
امید اصفهان۵۸ و ۳۳۸۶۳۷۵۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
امیرکبیر۹- ۳۳۸۶۶۷۵۷خیابان امیرکبیر- فلکه قائم مقام
ایران نور۷–۴۶۵۶۸۰۰۶ کیلومتر ۳۵جاده نایین
براآن بار38832400براآن جنوبی نرسیده به زیار
بهبران۷ و ۳۳۸۶۳۴۵۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
بهران کالا۲ – ۳۳۸۶۴۶۱۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
بهشتی۹ – ۳۳۸۷۸۸۳۸شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
بی تا۴ – ۳۳۸۷۳۲۶۲شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
پرتو هرند46402075هرند
پرواز۶ – ۳۳۸۶۱۲۲۴شاهپور جدید-خیابان امیرکبیر
پورمیری33860068شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
پیشرو کالا بران33863736شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
پیمان۵ – ۳۳۸۶۳۳۲۴شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
تابش۱- ۳۳۸۶۱۱۲۰شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
تعاونی شهید بهشتی هرند46402584هرند
تعاونی کامیونداران دو33861456شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
تعاونی کامیونداران شهرضا۱- ۳۳۸۶۸۶۴۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
تعاونی کامیونداران یک۱- ۳۳۸۶۴۶۰۰شاهپور جدید – انتهای خ پرتو
تفنگساز ترابر سپاهان۵ – ۳۳۸۶۵۲۵۳و ۲- ۳۳۸۶۷۳۰۱شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
تقدم بار۹ – ۳۳۸۶۲۰۱۸شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
توکا۶ – ۳۳۸۷۲۵۶۵شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
تیرسان۵- ۳۳۸۶۲۶۶۴شاهپورجدید – خیابان مشیرالدوله
تیز تاز۳ – ۳۳۸۶۲۲۱۲شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
جاده رانان سپاهان۳۳۸۷۷۷۱۷-۸شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
چاپار سبز جاده۶ – ۳۳۸۷۷۹۰۴شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
حافظ حمل۱ – ۳۳۸۶۸۹۶۰شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
خلیج فارس۳۶۸۲۴۰۲۰ و۳۲۶۷۷۱۲۳دروازه شیراز – اداره غله وسیلو
دریا بار۳- ۳۳۸۶۰۰۳۲شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
دشت بار سپاهان ۳۳۸۶۱۶۵۱ – ۳۳۸۷۱۷۵۷شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
دلتا بار سپاهان۳۳۸۶۵۶۳۰ و ۳۳۸۶۵۲۵۹شاهپورجدید – خیابان امیرکبیر
دوستان بار33863500شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
دهکده بار۲۸ و۳۸۴۷۲۱۲۳براآن شمالی – سراهی دولاب و باچه
راد بار نصف جهان۳۳۸۷۰۰۰۲و۳۳۸۷۹۲۵۵شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
راهیان ایران۳۳۸۶۰۳۰۲ و ۳۳۸۶۲۴۰۵شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
ره آذر اصفهان۲ – ۳۳۸۷۸۸۷۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
ره اندیش سپاهان۷- ۳۳۸۶۹۷۴۶خ امام خمینی روبروی خ امیرکبیر
رهسپار۱ – ۳۳۸۷۲۴۲۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
رهنان37350115رهنان – خ شریف غربی
رهنورد۳۳۸۶۲۸۸۰ و ۳۳۸۶۲۸۶۹شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
زاینده رود33868090شاهپور جدید – خ پرتو
زرین بار رسالت۳۳۸۶۰۱۷۰-۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
زیتون کالای سپاهان۵ – ۳۳۸۷۲۴۷۳شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
ساربان۲ – ۳۳۸۶۳۶۳۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سالاربار۳ – ۳۳۸۷۲۱۰۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سپاهان جاده۵ – ۳۳۸۶۱۲۱۴شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سپاهان چاپار۱ – ۳۳۸۷۳۱۴۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سپاهان یخچال۴ – ۳۳۸۶۶۱۶۳شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سپرک آسیا۶ – ۳۳۸۶۸۰۲۵شاهپور جدید _خ باباگلی
ستایش۷ – ۳۳۸۶۰۵۵۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سرنوشت۱- ۳۳۸۶۴۱۴۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سریع صفاهان۹ – ۳۳۸۷۲۸۳۸شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سعادت۳- ۳۳۸۶۳۶۲۲شاهپور جدید -خ امیرکبیر
سهند بار۴ – ۳۳۸۶۵۵۵۳شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
سیمرغ۵ – ۳۳۸۶۲۲۱۴شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شاد بار سپاهان33868622شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شباهنگ سحر۲ – ۳۳۸۷۱۷۱۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شبدیز سپاهان۳۳۸۶۷۷۴۳-۴شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شمال اصفهان۶- ۳۳۸۶۲۲۲۵شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شمس العماره33879400شاهپور جدید _خ باباگلی
شمشاد ترابر سپاهان۹- ۳۳۸۶۲۹۴۸شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شهاب اصفهان۸ – ۳۳۸۶۹۳۱۷شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
شهریاران اسپادانا۱۲و ۳۳۸۶۸۰۱۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
صالح با ر۳۸۵۸۶۲۹۴-۵جاده روشن دشت بعد از کمربندی شرق
صاین۳۳۸۶۱۳۷۴-۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
میهن نور زاینده رود۱و ۳۳۸۶۶۶۹۰شاهپور جدید _مشیر الدوله
فاتح سعادت سپاهان۸ – ۴۶۵۶۸۱۲۷کیلومتر ۳۵جاده نایین
فرهنگ۹ – ۳۳۸۶۳۳۳۸و ۳۳۸۶۸۶۹۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
فولاد بران۳۳۸۶۶۹۰۰- ۳۳۸۶۳۸۰۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
فیروزان سپاهان33867262شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
کالاران۷- ۳۳۸۶۱۲۳۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
کالای سپاهان۳۳۸۶۰۲۶۵ و ۳۳۸۶۰۱۶۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
کرخه ترابر سپاهان۳- ۳۳۸۶۸۰۷۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
کمال گستر سپاهان۱ – ۳۳۸۶۵۷۲۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
کوشابار۷ – ۳۳۸۶۳۶۲۶شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
کوهستان۳۳۸۶۲۲۳۱-۲شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
گسترش شاهد33862740شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
گلستانبار33864565شاهپور جدید – خ پرتو
ماهرخ اصفهان۳۳۸۷۵۸۳۶-۴۰شاهپور جدید – خ مشیر الدوله
متحده نو۸ – ۳۳۸۶۵۵۷۷شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
مشتاق بار سپاهان۲- ۳۳۸۶۵۷۴۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
منظر بار۳۳۸۶۲۴۰۱ – ۳۳۸۷۲۶۴۱شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
مهدی بار33861115شاهپور جدید – خ امیرکبیر
مهریار ترابر33869813شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
میلاد اصفهان۳- ۳۳۸۶۵۴۸۲شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
نکوئی۳۳۸۶۸۲۰۰ و ۳۳۸۶۰۲۴۳شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
نگار بار سپاهان33866865شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
نگین بار۱- ۳۳۸۶۳۱۴۰شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
نوذری46622754جرقویه -کیلومتر ۶۰ نیک آباد
وحدت کالا۶ -۴۶۴۲۴۲۰۱کوهپایه
هدایت بار۵۰ – ۳۳۸۶۸۴۴۹شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
هشت بهشت بار۳۳۸۷۷۰۷۷ و ۳۳۸۷۰۱۷۵شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
همدانیان۶- ۳۳۸۶۵۳۲۴شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
همرهان بار سپاهان۳۳۸۶۴۶۷۶-۷شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
همپیمانان اصفهان33879221شاهپور جدید -پایانه امیرکبیر
همپیمانان اصفهان۳۳۸۶۳۰۸۰ تلفن مدیریت
لیست شرکت حمل نقل شهر اصفهان – نام 100 باربری شهر اصفهان
4 (80%) 1 vote

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان‌ حمل بار شهرستان